உள்ளாடை போடாமல் உள்ள இருக்குறதெல்லாம் காட்டிய அமலா பால் – அம்மாடியோவ் முடியல!