வாவ்… கட்டம்போட்ட உடையில் கவர்ச்சி தூக்கி காட்டிய சாக்ஷி!