தகதகன்னு தாக்கிபுட்டா… கண்ணாடி உடையில் ஃபுல் மூடேத்தும் பூஜா ஹெக்டே!